Matematik i centrum för nya skolinspektionen

Den nya skolinspektionens tillträdande generaldirektör Ann-Marie Begler presenterar i DN debatt (2008-09-28) sin programförklaring. Genom att granska ett ämne, i det här fallet matematik, och lägga fokus på vad som har betydelse för måluppfyllelsen får inspektionen en tydligare inriktning på utbildningens kvalitet, skriver Ann-Marie Begler. Med ämnet som utgångspunkt kan vi granska till exempel hur tiden för undervisning används, vilken kunskap om de nationella styrdokumenten som läraren har, rektors/lärares ledarskap, arbetsformer och arbetssätt, undervisningens innehåll i förhållande till kursplanerna och lärarens ämneskunskaper. Lärarnas utbildning och behörighet för den undervisning de bedriver är ett annat viktigt område som kommer att granskas.

Statens skolinspektion börjar sin verksamhet den 1 oktober.

Läs mer, [DN] ...

Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion, [Riksdagen] ...

Vad styr skola och vuxenutbildning?, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt: Mycket stora elevgrupper utan behöriga matematiklärare, [NCM] ...

Lärares utbildning och undervisning i skolan. Slutrapport från Statskontorets kartläggning och analys, [Statskontoret] ...

Lärares utbildning och undervisning i skolan. Bilagor, [Statskontoret] ...

Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002: Lusten att lära med fokus på matematik, [Skolverket] ...

Lusten - lärandets motor, [NCM] ...

Hög tid för matematik, [NCM] ...

Matematikdelegationens betänkande: Att lyfta matematiken - Intresse, lärande, kompetens, [NCM]...