Matematikämnet i budgetpropositionen

Regeringen presenterade i dag sin budgetproposition för 2009 (Prop. 2008/2009:1). De flesta förslagen har man informerat om tidigare. De förslag som gällt matematikämnet har vi löpande berättat om på denna webbplats under Aktuellt.

Regeringen har identifierat sex huvudsakliga utmaningar för svensk skola och förskola:

  • läraryrkets attraktionskraft behöver stärkas,
  • grundskolans resultat behöver förbättras,
  • alla elever ska ha studiero och känna trygghet i skolan,
  • fler ungdomar ska bli intresserade av matematik, teknik och naturvetenskap,
  • fler elever ska slutföra en gymnasieutbildning med goda kunskaper, och
  • förskolans stora potential ska utnyttjas ännu bättre.

Läs pressmeddelandet, [Regeringskansliet] ...

Budgetproposition för 2009 (prop. 2008/2009:1), utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning, [Regeringskansliet, pdf] ...

Faktablad om regeringens satsningar på skolväsendet, [Regeringskansliet, pdf] ...