Dagordning för NCM:s enhetsmöte 2008-09-03

Ordf. Günther, sekr. Lars M

, (Närvarande)
Anmäld frånvaro: Lars G,

 1. Anmälan av övriga frågor.

 2. Uppföljning av protokoll från Aspenäs (se bilaga).
  I anslutning till detta:
  - kompletterande lägesbeskrivning av de MSU-projekt som ännu inte slutrapporterats (se bilaga)
  - kompletterande lägesbekrivning av övriga projekt och verksamhetsområden från resp ansvarig/a.

 3. Ev. frågor på månadsbreven
 4. Rapport från ansvariga för de forskningsbaserade kunskapsöversikterna
 5. Om budgetproppen ger förväntad utdelning ...
 6. Övriga frågor
 7. Mariannes bokprat i biblioteket

Månadsbrev från ...
Anders, Anette, Berit, Calle, Elisabet, Elisabeth, Günther, Göran, Johan, Karin, Lena, (Marianne), Ronnie


Månadsbrev inskickade efter pressläggning
Jesper

Före semestern har min arbetstid delats främst mellan kunskapsöversikten för skolverkets räkning och en liten andel för de översikter vi gör gentemot MSU. Efter semestern har tiden till största delen gått åt till att möta de synpunkter på Skolverksöversikten som kommit in. Framgent är det tänkt att jag skall forska på 80% på min postdoc, i praktiken i nära samarbete med UFM. Resterande 20% på NCM.

Görel
Dyslexikongressen i Stockholm den 14-16 augusti samlade ca 800 deltagare. Två inslag (förutom mitt) handlade om matematik. Brian Butterworth gav några inblickar i aktuell forskning om ”dyskalkyli”. Den rådande hypotesen idag tycks vara att en störning i förmågan att uppfatta små antal ”i en blink” bidrar till svårigheter att utveckla god talkänsla och taluppfattning. Problemet är enligt den här teorin inte kopplat till språket och svårigheterna uppstår fram för allt i samband med aritmetik. Andra områden som geometri och algebra behöver nödvändigtvis inte drabbas. Enligt Butterworth är de socioemotionella konsekvenserna för dessa elever omfattande, ofta med negativ självbild, känslan av att vara ”dum” och stora aversioner mot matematik som följd. Det råder ingen enighet om andelen elever som kan vara berörda. Dyskalkyli innebär inte enligt Butterworth att det är omöjligt att lära sig aritmetik, men det ställer stora krav på en väl anpassad undervisning.

Maria Lindroth och Per Berggren föreläste om ”matematik för elever med lässvårigheter”. De gav exempel på laborativ och undersökande matematik som utgångspunkt för gemensam problemlösning . I samband med min föreläsning om lässvårigheter och lärande i matematik informerade jag kort om NCM:s verksamhet och om Alistairs material.

Martin Ingvar talade om miljöfaktorer (omsorg, kommunikation mm.) och deras betydelse för det lilla barnets enorma möjligheter till kognitiv och social utveckling. Han menade att skolans pedagogik tar för lite hänsyn till vad vi vet om hjärnans förmågor och möjligheter till utveckling. ”Små barns hjärnor är som vuxnas, fast bättre”. Idén om den jämlika skolan förblir en utopi om vi inte tar till vara den potential som finns redan hos små barn. De som förlorar mest i dagens skola är enligt M. I. barn som kommer från studieovana hem och han påpekade att nyutexaminerade lärare ofta har dålig beredskap att möta barn med särskilda behov. Ett annat problem menade han är att många elever inte fostras till insikter om den egna insatsens betydelse.
Jag har ägnat en stor del av sommaren och början på hösten åt arbete med kunskapsöversikten. Ambitionen är att vi ska ha ett utkast klart för kritisk läsning i början av november, men jag är tveksam till om det är möjligt. Men vi kämpar på.
Hela vecka 36 ägnas åt arbete med Alistairs material.

Lärarlyftskurserna är igång efter sommarlovet. Karin har haft en eftermiddag om problemlösning med PDA415 . Dagen var mycket uppskattad . Jag har föreläst om lässvårigheter och lärande i matematik i båda lärarlyftskurserna. Fem personer i PDA415 har valt problemlösning som fördjupningsuppgift. Karin är handledare för den gruppen men hon kan ev behöva förstärkning. Berit kommer att handleda ett par arbeten i geometri och jag handleder ett om grundläggande aritmetik och tallinjen. Två lärare har inte lämnat definitivt besked om vad de ska fördjupa sig i så jag återkommer till frågan om handledning för dessa arbeten. Jag ska även handleda ett arbete I PDA416 som rör Alistairs material.

Under resten av september arbetar Elisabet D. och jag med att planera höstens förskolelyft i Stockholm (en grundläggande kurs och en handledarutbildning). Berit och jag ska förbereda NCM:s medverkan i Skolverkets implementeringssatsning. Den 17/9 ska jag föreläsa i Vimmerby om förskolans matematik och den 26/9 på LUMA (Alistairs material). Den 29/9 får NCM besök av en grupp om ca 20 personer från Halmstad som vill presentera och diskutera sitt pågående och fortsatta arbete med att utveckla matematiken i förskolan. Bengt, Elisabet D. och jag medverkar. Den 23/9 kommer en grupp om 10 personer från Specialskolemyndigheten. Lena, Lars G. och jag medverkar.


Datum  Ordf  Sekr
1 okt     Lars M  Berit
Extra möte - 21 okt ordf
5 nov     Berit  Lars G
9-10 dec Bengt  Anette F/Ann-Charlotte
jan?      Lars G  Görel