Godkänt i matte trots dyskalkyli?

Dyskalkyli påminner om dyslexi men är mycket mindre känt och det kan vara en orsak till att så många ungdomar har svårt att få godkänt i matte, säger Niklas Westin, undervisningsråd på skolverket, i en intervju i Sveriges Radio P4 Västernorrland.

Lyssna till intervjun ...

Skolverket kritiserar kommun, [Skolverket] ...

Fick aldrig lära sig räkna ...

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål (Grundskoleförordningen, 7 kap. 8 §).

Om det finns särskilda skäl, kan läraren bortse från enstaka betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter skall dock alltid uppfyllas (Gymnasieförordningen, 7 kap. 4 §).

Från tidigare Aktuellt: Är dyskalkyli ett bra begrepp? ...