Satsa tidigt i utbildningskedjan

I går presenteras en studie inom ramen för Långtidsutredningen 2008, "Välja fritt och välja rätt – drivkrafter för rationella utbildningsval." Rapporten visar att den sociala snedrekryteringen inom högre utbildning är omfattande.

För att på ett effektivt sätt höja utbildningsnivån i befolkningen och på bästa sätt utnyttja resurserna, bör satsningar främst göras tidigt i utbildningskedjan. Alltför små resurser för de yngre barnen, kan resultera i stora klasser och låg lärartäthet. Framför allt påverkas barn från studieovana hushåll, vilket i förlängningen kan ha betydelse för individernas val av högre utbildning. Genom kvalitet i den grundläggande utbildningen läggs grunden för kvalitativ utbildning på högre nivå.

Läs mer, [Regeringskansliet] ...

Icke godkänd i gymnasieskolan  - godkänd i högskolan? [Högskoleverket, pdf] ...

Snedrekrytering, [SR] ...

Varför söker sig inte ungdomar med goda studieförutsättningar till tekniska och naturvetenskapliga gymnasieutbildningar? [Nämnaren, pdf] ...

Nationella mål och prov i årskurs 3, [Skolverket] ...

Läsa-skriva-räkna-satsningen, [Regeringskansliet] ...

Från tidigare Aktuellt:
EU: Satsa på förskolan och undvik tidig differentiering ...

Små barns matematik viktigast för studieframgång ...

Förskolelyft i matematik med NCM ...

Förskollärarlyft med matematik ...

Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik ...