Är dyskalkyli ett bra begrepp?

Svenska Dagbladets artikelserie fortsätter idag med en artikel om de ansträngningar som görs inom forskningen rörande orsaker till olika typer av matematiksvårigheter och de insatser som kan göras för att undvika att svårigheterna uppstår – och om anpassat stöd till elever som har stora problem med grundläggande matematikinlärning.

Läs mer, [SvD] ...

Siffrorna sätter stopp för skolgången, [NCM] ...

Högskoleförordningens examemensordning, Logopedexamen, [HSV] ...

Från Socialstyrelsens "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, Version 2008:

F81 Specifika utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter  (s 258 -)
Perturbationes specificae progressionis facultatum scholasticarum discendi
Störningar där det normala mönstret för inhämtning av skolfärdigheter är störd från tidigt utvecklingsstadium. Störningarna uppkommer inte enbart till följd av brister i utbildningssystem, beror ej  heller enbart på psykisk utvecklingsstörning och orsakas inte av någon förvärvad hjärnskada eller  hjärnsjukdom.

F81.0 Specifik lässvårighet
Störningens främsta kännetecken är en specifik och klart försämrad utveckling av läsförmågan som inte bara beror på mental ålder, synproblem eller inadekvat skolgång. Läsförståelse, ordigenkännelse, högläsningsförmåga och problemlösning som kräver intakt läsförmåga kan alla påverkas menligt. Stavningssvårigheter är ofta förbundna med specifika lässvårigheter och varar ofta upp i adolescensen även efter att läsförmågan förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås ofta av störningar i tal- och språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och beteendestörningar uppträder ofta under skolåldern.
Baklängesläsning
Specifik läsförsening
Utvecklingsdyslexi
Utesluter:
Alexi UNS (R48.0)
Dyslexi UNS (R48.0)
Lässvårigheter sekundära till emotionella störningar (F93.-)

F81.1 Specifik stavningssvårighet
Störningens främsta kännetecken är en specifik och klar försämring av utvecklingen av stavningsförmågan utan samtidig försämring av läsfärdigheten. Tillståndet beror inte på låg mental ålder, synproblem eller bristfällig skolgång. Förmågan att stava och skriva korrekt är påverkad.
Utesluter:

Agrafi UNS (R48.8)
Stavningssvårigheter:
* förenade med lässvårigheter (F81.0)
* orsakade av bristfällig undervisning (Z55.8)
 
F81.2 Specifik räknesvårighet
Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar.
Utvecklingsbetingad:
* akalkuli
* aritmetisk störning
* Gerstmanns syndrom
Utesluter:
Akalkuli UNS (R48.8)
Räknesvårigheter:
* förenade med läs- eller stavningssvårigheter (F81.3)
* orsakade av bristfällig undervisning (Z55.8)

F81.3 Blandad inlärningsstörning
En mindre väldefinierad restgrupp av tillstånd där både räkne-, läs- och stavningsfärdigheter är klart  påverkade men där störningen inte enbart kan förklaras av psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig  skolgång. Denna kategori ska användas vid tillstånd som uppfyller kriterier från F81.2 tillsammans med  kriterier från F81.0 eller F81.1.
Utesluter:

Specifika:
* lässvårigheter (F81.0)
* räknesvårigheter (F81.2)
* stavningssvårigheter (F81.1)

F81.8 Andra specificerade inlärningsstörningar
F81.9 Inlärningsstörning, ospecificerad

Inlärningssvårigheter UNS
Svårigheter att förvärva kunskaper UNS Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97), version 2008

R48 Dyslexi (lässvårigheter) och andra symboldysfunktioner som ej klassificeras  (s 678 -) annorstädes
Dyslexia et aliae dysfunctiones ad symbola pertinentes non alibi classificatae
Utesluter:
Specifika utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter (F81.-)
R48.0 Dyslexi och alexi
R48.1 Agnosi
R48.2 Apraxi
R48.8 Andra och icke specificerade symboldysfunktioner

Agrafi
Akalkuli