Mål för åk3: Implementering och kommentarer

Under maj 2008 höll Skolverket tillsammans med Myndigheten för skolutveckling fyra informationskonferenser. Ca 2 500 skolchefer och rektorer i grundskolan deltog i konferenserna, där deltagarna fick höra om reformen och vad den innebär för huvudmän, rektorer och lärare.

Läs mer, [Skolverket] ...

Under hösten 2008 kommer Skolverket att hålla sex konferenser för lokalt implementeringsansvariga. Konferenserna kommer att hållas under slutet av september och oktober och varar under två på varandra följande dagar. Under juni 2008 skickar Skolverket brev till alla Sveriges skolhuvudmän där de erbjuds skicka implementeringsansvariga till konferenserna. Sista dag för anmälan är 27 augusti.

Läs mer, [Skolverket] ...

Den 12 juni skickade Skolverket ut ett brev med ett förslag till kommentarer till målen i matematik för åk 3. Brevet skickades bl a till personer som tidigare lämnat underlag eller bidragit med kommentarer till målen under våren och hösten 2007. Ett möte om förslaget äger rum på Skolverket den 25 juni. Enligt planerna kommer det att läggas ut på Skolverkets webbplats under juni månad.  Synpunkter vill Skolverket ha in senast 22 aug. 

Projektledare för implementeringsarbetet på Skolverket är undervisningsrådet Carina Hall.

Från tidigare Aktuellt
Målen för åk 3 fastställda ...

Kursplanemål för årskurs 3 ...

EU:s syn på nyckelkompetens i matematik ...

Skriftliga omdömen i ettan i höst ...