Skriftliga omdömen i ettan i höst

I höst införs skriftliga omdömen redan från första klass, beslutade regeringen i dag. Skolorna får själva avgöra hur omdömena ska se ut, uppger Rapport.

Läs mer, [SVT] ...

Läsa-skriva-räkna-satsningen, [Regeringskansliet] ...

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, [Regeringskansliet] ...

Målen för årskurs 3 fastställda, [NCM] ...

Pressmeddelande, [Regeringskansliet] ...

Om (s) vinner nästa val kommer man att riva upp beslutet om betygsliknande omdömen från första klass, [Gomorron Sverige 10 juni, 06.34] ...

Betygsinstrumentet devalveras, [Lärarnas riksförbund] ...

Skriftliga omdömen riskerar spä på problem med likvärdigheten, [Lärarförbundet] ...

Hård kritik mot nya omdömena i skolan, [Rapport] ...

Skriftliga omdömen från ettan i höst, [DN] ...

Nej till betyg från ettan i skånska skolor, [Sydsvenskan] ...

Kommentar
Möjligheten att gå om – eller hoppa över – ett skolår finns sedan länge reglerat i Grundskoleförordningen, 6 kap. Elever:

3 § Vid slutet av varje läsår skall eleverna i årskurserna 1–8 flyttas till närmast högre årskurs, om inte något annat beslutas med stöd av 4 eller 6 §.
4 § Rektorn får efter samråd med en elevs vårdnadshavare besluta att eleven inte skall flyttas, om detta med hänsyn till elevens allmänna utveckling och i övrigt är lämpligast för eleven.
5 § Om en elev har goda förutsättningar att delta i utbildningen i en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt skall tillhöra, får rektorn besluta att eleven skall flyttas till den högre årskursen. En förutsättning för detta är dock att elevens vårdnadshavare medger det.
6 § Rektorn får på begäran av en elevs vårdnadshavare medge eleven att gå om en årskurs.

Möjligheten till ett tionde – och elfte skolår – finns också reglerat i Skollagen, 4 kap. Grundskolan:

10 § Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har slutfört sista årskursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen, skall eleven beredas tillfälle att göra detta under högst två år efter det att skolplikten upphörde.