Validering av vuxnas matematikkunnande

I den nya NCM-skriften Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus riktas intresset mot vuxnas samlade matematikkunnande. Författarna – Lars Gustafsson och Lars Mouwitz – hävdar att en förutsättning för att göra vuxna rättvisa i en valideringssituation är dels ett etiskt förhållningssätt till individen som innebär att man erkänner den vuxne som kompetent, dels ett kunskapsteoretiskt perspektiv där hierarkier mellan olika kunskapsformer ifrågasätts. I en validering som strikt utgår från skolmatematikens kursplaner finns risken att vuxnas kunnande förblir osynligt. Metoder för validering måste ta hänsyn till att olika kunskapsformer tar sig olika uttrycksformer.

Skriften är en bearbetad version av en tidigare rapport som skrivits på uppdrag av Valideringsdelegationen.

Skriften kan beställas via mail: bestallning@ncm.gu.se