Matematik från början

 

Stöd under 2002 till riksomfattande kompetensutvecklingssatsning genom ett samarbete mellan NCM, PRIM-gruppen och Skolverket.

Vikten av barns första möte med matematik uppmärksammas allt mer. Lärande i matematik har fått särskilda mål i Lpfö 98. Det är viktigt att lärare till barn i förskola och i de tidiga skolåren får möjlighet att fördjupa kunnande i matematik och matematikinlärning. Syftet är att genom kompetensutveckling förbättra den inledande matematikundervisningen för alla elever. Huvudsakligt underlag är Matematik från början, NämnarenTEMA och Analysschema i matematik – för åren före skolår 6, framtaget av PRIM-gruppen.

I varje skolverksregion engageras regionala och lokala resurspersoner. Dessa genomgår viss utbildning för att genomföra regionala och lokala inspirations- och utbildningsträffar. Utbildningen genomförs med stöd av nationella resurspersoner.

Målgrupp
Arbetslag från förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år. Strävan är att under en femårsperiod nå alla som undervisar barn i matematik i de aktuella åldrarna. Satsningen vänder sig i första hand till arbetslag för att ge långsiktiga effekter. Det ger utökade tillfällen till reflektion och idéutbyte under utvecklingsarbetet. Det är viktigt att utvecklingsarbetet kan fortsätta efter den aktuella satsningen.

Mål

   Uppmärksamma barns möte med matematik och betydelsen för fortsatt lärande
   Ge erfarenhetsutbyte, reflektion, inspiration kring tidig matematikutveckling
   Ge kompetensutveckling i / om hur elevkunnande iakttas, analyseras och utvecklas
   Initiera, stödja disk i arbetslag om hur barns kunskapsutveckling kan kommuniceras
   Visa matematikens spännande, kreativa, utvecklande sidor
   Lyfta fram lekens betydelse för lärande
   Lyfta fram variationen i barns erfarenheter och tänkande och dess betydelse för lärande
   Ge ökade möjligheter att tidigt hjälpa barn med särskilda behov av stöd och stimulans
   Stödja nätverk i kompetensutveckling även efter den aktuella satsningen

För ytterligare information, se utdrag ur projektplan, samt rapportering från konferens 11-12 april 2002.

Kompetensutvecklingsmaterial
PRIM-gruppen har med stöd av Myndigheten för skolutveckling tagit fram ett kompetensutvecklingsmaterial som riktar sig mot förskola och grundskolans tidiga år. Syftet med materialet är att underlätta kompetensutveckling i förskola, förskoleklass och de tidiga skolåren. Det bygger på två redan befintliga material: Skolverkets Analysschema i matematik – för åren före skolår 6 och Nämnaren TEMA: Matematik från början.

Den första delen i studiematerialet går in på allmänna frågor om vad matematik är och viktiga aspekter när det gäller kompetensutveckling. Den andra delen innehåller idéer till en studiecirkel. Här finns bland annat en studiecirkel om cirka 10 tillfällen beskriven i detalj. Som stöd för diskussioner finns tillhörande filmer.

Det är tillåtet att skriva ut och kopiera materialet. Vi är intresserade av tankar och funderingar samt av förslag på tillägg och förändringar.

Materialet finns att hämta på PRIM-gruppens webbplats ...

Kontakta: Lisa Björklund Boistrup.

Projektledning
Astrid Pettersson & Lisa Björklund Boistrup, PRIM-gruppen
Göran Emanuelsson & Bengt Johansson, NCM

ge.gif
bj.gif