Matematisk modell bakom bättre insulin

Under många år har matematiska modeller utvecklats för att beskriva växelverkan mellan glukos och insulin i kroppen. Dessa modeller ger värdefull kunskap om hur glukos-insulin-regleringen fungerar under olika förhållanden. De flesta av dessa modeller beskriver endast ett av ämnena, dvs antingen glukos eller insulin (eller någon annan substans som är av betydelse för glukos-insulin-systemet). På grund av kontrollmekanismerna mellan glukos och insulin vore dock en simultan beskrivning av hela systemet att föredra.

Petra Jauslin-Stetina presenterar i sin avhandling en glukos-insulin-modell som kan användas för att beskriva och förutsäga glukos- och insulinprofiler baserat på data från flera olika typer av kliniska experiment, exempelvis glukostoleranstester där en glukosdos ges antingen intravenöst eller oralt, eller studier där flera på varandra följande måltider konsumeras under 24 timmar.

Läs mer, [Newsdesk] ...