Bristfällig lärarutbildning i matematik

Idag presenterades Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen. Trots att tydliga förbättringar skett sedan den förra utvärderingen 2004 ifrågasätts examensrätten för 10 av de 26 utvärderade lärosätena.

Kritiken gäller huvudsakligen för få disputerade lärare, främst inom allmänt utbildningsområde, och låga kravnivåer. Ämnesområdena svenska och matematik har granskats särskilt.

Inom matematikområdet riktas särskild kritik mot att alltför få matematikdidaktiker medverkar i utbildningarna. De av lärosätena valda förkunskapskraven för inriktningarna i matematik är också oacceptabelt låga, ofta krävs endast matematik A för inriktningar mot de tidigare åldrarna. Blivande gymnasielärare påbörjar ofta sin lärarutbildning med endast matematik D i bagaget, dvs de startar sin utbildning från en nivå som inte ens omfattar de matematikkurser de sedan skall undervisa i.

Vidare kritiseras förfarandet att många lärosäten endast erbjuder två inriktningar mot matematik, en för tidigare år och en för senare. Med detta förfarande riskerar lärare i årskurserna 4–6 respektive gymnasielärare att få för låga kunskaper i ämnet. Bedömargruppen pekar också på ett antal specifika problem med samläsningen, t ex att inriktningar som både rör förskolan och skolan upp till årskurs 5 tenderar att få ett fokus på talbegreppet och grundläggande räkneoperationer på bekostnad av rationella tal, proportionalitet, prealgebra, funktionslära osv.

Några lärosäten kritiseras också specifikt för alltför låg nivå på ämneskunskaperna i matematik i lärarutbildningen.

Bedömargruppen riktar också generell kritik mot hur matematik och matematikdidaktik integreras i utbildningarna. Många lärosäten uppmanas stärka den matematikdidaktiska forskningskompetensen.

Ola Helenius
ola.helenius@ncm.gu.se
0709-589384

Läs pressmeddelande, [Högskoleverket] ...

Läs rapporten, [Högskoleverket] ...

Matematikdelegationen andra huvudförslag: Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna, ...