Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola

Regeringens utredare Anita Ferm presenterade idag sitt förslag till en ny gymnasieskola. Den föreslås bestå av 19 nationella program, varav 14 är yrkesprogram och 5 är högskoleförberedande. Yrkesutbildningarna kan antingen ges skolförlagd eller som lärarlingsutbildning. Ett nationellt råd skall inrättas inom Skolverket för samverkan mellan avnämare och skola.  

Begreppet kärnämne slopas och ersätts med gymnasiegemensamma ämnen varav matematik är ett. I avsnittet 5.4 Ämnesfrågor (s 352 - 355) diskuteras matematiken i det nya gymnasieskolan. Där föreslås den inledande kursen i matematik, Matematik 1, finnas i fem varianter, Matematik 2 och 3 i två varianter och Matematik 4 och 5 i en variant. Alla kurser föreslås vara på 100p.

Yrkesexamen (5.12) kan nås på två sätt, antingen genom skolförlagd utbildning eller genom lärarlingsutbildning. För yrkesexamen krävs bland annat godkänt betyg på en första matematikkurs på 100p. För högskoleförberedande examen föreslås att Skolverket får i uppdrag att fastställa vilken nivå i matematik (dock lägst en första matematikkurs) som ska krävas för examen på respektive högskoleförberedande program.  

Vidare skriver utredaren:

Jag har också blivit uppmärksammad på att grundskolans matematik behöver ses över. Det ingår inte i min utredning att hantera grundskolans problematik, men en del av de brister elever uppvisar i matematik inom gymnasieskolan utgår från en bristfällig grundskoleutbildning. Som jag beskriver i avsnitt 4.12.2 visar de nationella ämnesproven att resultaten i matematik försämras i grundskolan. Detta är en signal om att undervisningen i ämnet matematik behöver uppmärksammas och reformeras i grundskolan. Även frågor om samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan, men också mellan gymnasieskolan och högskolesektorn samt andra frågor som berör ett reformerat matematikämne hanteras av IKUM i bilaga 7. Jag bedömer att det är av stor vikt att se över matematikämnet ur ett helhetsperspektiv för att komma tillrätta med ämnets problem.

Ta del av webbsändningen, [Regeringskansliet]...

Betänkandet, [Regeringskansliet] ...

Informationsmöten kommer att hållas runt om i landet, [NCM] ...