Tionde år i grundskolan i stället för IV

Svaga elever ska inte längre få börja på gymnasiet. Den kommande gymnasieutredningen föreslår att gymnasiets individuella program, där svaga elever går, ska läggas ner. Utbildningsminister Jan Björklund är positiv.

Läs mer, [Dagens eko] ...

Lärarfacken: "Regeringens lösning för enkel", [DN] ...

Kommentar
Möjligheten till ett tionde - och elfte skolår - finns sedan länge reglerat i Skollagen,  4 kap. Grundskolan:

10 § Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har slutfört sista årskursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen, skall eleven beredas tillfälle att göra detta under högst två år efter det att skolplikten upphörde.

Möjligheten att gå om - eller hoppa över -  ett skolår finns reglerat i Grundskoleförordningen, 6 kap. Elever:

3 § Vid slutet av varje läsår skall eleverna i årskurserna 1-8 flyttas till närmast högre årskurs, om inte något annat beslutas med stöd av 4 eller 6 §.

4 § Rektorn får efter samråd med en elevs vårdnadshavare besluta att eleven inte skall flyttas, om detta med hänsyn till elevens allmänna utveckling och i övrigt är lämpligast för eleven.

5 § Om en elev har goda förutsättningar att delta i utbildningen i en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt skall tillhöra, får rektorn besluta att eleven skall flyttas till den högre årskursen. En förutsättning för detta är dock att elevens vårdnadshavare medger det.

6 § Rektorn får på begäran av en elevs vårdnadshavare medge eleven att gå om en årskurs.