Räknestuga för extra stöd

Många skolbarn i Kungälv behöver extra stöd i matte. Därför vill Alliansen införa en mattestuga.

Läs mer, [GP] ...

Skollagen 4 kap. 1 §
Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.

Grundskoleförordningen 5 kap. 4 §
En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen eller som ett komplement till sådan utbildning.

Intize är en ideell förening i Göteborg som har till syfte att inspirera till ett ökat intresset för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Studenter från Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet engagerade i föreningen agerar mentorer i matematik för gymnasie- och högstadieelever. Över 220 gymnasister åker varje vecka in till Chalmers för att träffa sina mentorer.