Hur gick det på de nationella proven 2007?

Hur gick det på de nationella proven 2007?

Ur rapporten för  ÄP9: 
Från att ha varit i stort oförändrat har i år antalet elever som inte uppnått målen i ämnesprovet ökat från ca 12 procent till ca 16 procent. Räknar man bort de fall där provbetyg givits utan att alla delprov genomförts fås för 2007 resultatet ca 14 procent. Dock kan man anta att bland dessa borträknade fall är elever som inte skulle ha uppnått provets mål överrepresenterade. Denna negativa trend syns även i andelen elever som uppnått betyget MVG där vi har en minskning från tidigare ca 11 procent MVG till årets ca 7 procent. Det är inte någon större skillnad mellan resultaten för pojkar och flickor. Den skillnad som kunnat utläsas under tidigare år och även för det senaste ämnesprovet är att elever med svensk bakgrund klarar sig bättre än elever med utländsk bakgrund. 
Oroande är siffran för antalet elever som inte uppnår målen, speciellt när det gäller elever med utländsk bakgrund. 

Läs mer, [Skolverket] ...

Ur rapporten för  Gymnasieproven: 
Ungefär 20 procent av eleverna får ett högre preliminärt kursbetyg än provbetyg. Liksom i tidigare undersökningar finns indikationer om att främst kvinnorna lyckas höja sitt betyg när lärare tar hänsyn till annat betygsunderlag än provet. Engelska A och B har jämfört med andra ämnen lägsta andelen (ca 4%) elever med IG i provbetyg . För Matematik B och C är motsvarande andel ca 20 procent. Engelska B och Matematik D har de största andelarna elever med provbetyget MVG. Många elever på de yrkesinriktade programmen uppnår inte godkänt resultat på proven. Dock är variationen stor mellan programmen. Generellt kan man se att elever med annat modersmål har svårare att hävda sig på proven. Dock tycks denna elevgrupp lyckas bättre i de muntliga delarna av kursproven. 

[...]

Nyordningen med att ge kursprovet i Matematik A på två dagar istället för en pekar resultatmässigt på att det blivit färre elever med IG som provbetyg. Förklaringen kan vara att elever som har låg uthållighet ges större chans att orka med hela provet. Rent allmänt kan man konstatera att eleverna på de yrkesförberedande programmen lyckats påfallande bättre än tidigare år med provet i Matematik A. Samma trend, fast något svagare, gäller även provet i Matematik B. 

[...]

Kurs A: 
I likhet med tidigare år finns inga större skillnader mellan könen. Vill man jämföra med tidigare års prov måste det göras med stor försiktighet, främst för att uppgifterna är olika och kan vara olika svåra. Med detta i åtanke kan man konstatera att andelen elever med betyget IG [18%] är betydligt mindre än förra året då det var 26 procent av eleverna som hade provbetyget IG.
Kurs B, C och D: 
Andelen elever med provbetyget IG är störst i Ma B och C [B: 27%, C: 23%] sett över alla matematikproven. Som tidigare påpekats är andelen elever med provbetyget MVG påfallande stort för provet i Matematik D [IG D: 14%]. 

Läs mer, [Skolverket] ...