Mer än matematik

Nationellt centrum för svenska som andraspråk och PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet har på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling tagit fram ett stödmaterial till lärare som undervisar i matematik, modersmål och svenska.

Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter [MSU]...