Implementering av målen i årskurs 3

Som vi tidigare informerat om lämnade Skolverket den 14 december sina reviderade förslag till mål för årskurs 3 i svenska/svenska som andraspråk och matematik till regeringen.

Samtidigt redovisade verket ett uppdrag att föreslå implementeringsinsatser. Förslaget omfattar tre steg.

Vid steg ett inbjuder Skolverket dels till informationskonferenser där representanter från varje skola
samt skolhuvudmän deltar, dels till fördjupningskonferenser för de som skolhuvudmannen utser att organisera implementeringen på kommunnivå. 

Vid steg två ansvarar skolhuvudmannen för att ge berörda lärare i såväl kommunala som fristående skolor möjlighet till fördjupning av innehållet i målen samt av relationen mellan mål och bedömning kopplat till undervisningen. Skolverket stödjer arbetet i steg två genom att tillhandahålla studiematerial och att ge fortbildning till implementeringsansvariga i kommunen. 

Steg tre utgörs av kompetensutveckling, vilken bör styras av de enskilda skolornas behov. Skolverket avser att även i steg tre tillhandahålla studiematerial som skolorna kan använda för den egna skolans fortbildningssatsningar, förslagsvis med stöd från nationella och regionala utvecklingscentra. 

Skolverket avser även att utveckla den webbsida som byggts upp under arbetet med att ta fram mål och prov i årskurs 3. Allt material som Skolverket tillhandahåller för de olika stegen skall gå att hämta fritt via verkets hemsida. 

Läs mer ...