Framgångsrikt mentorskap i matematik

För två år sedan startade fyra studenter vid Chalmers ett pilotprojekt som gick ut på att erbjuda mentorskap åt tolv gymnasieelever vid fyra gymnasieskolor i Göteborg. Sedan dess har projektet Intize vuxit och utvecklats till ett framgångsrikt koncept för att hjälpa elever med matematikstudier och för att öka intresset för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik. Målet är att alla högstadie- och gymnasieskolor skall få till gång en mentor i matematik. Genom att eleverna får insikt i vad vidareutbildning kan innebära skapas en viktig kontaktyta mellan skola och högskola.

Genom en vidareutveckling av det framgångsrika projektet till att även arbeta med arbetslivsmentorskap minskas även tröskeln mellan skola och arbetsliv. Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har beslutat avsätta 820 000 kr för medfinansiering av projektet under 2008.

Intize ...