Kompetensutvecklingsmodeller – Västerås

 

Matematikprojekt 2005–2006

Under 2001-2004 pågick i proAros, Västerås stad, projektet Läslust och skrivglädje. Det handlade inte bara om att läsa och skriva utan också om ett förhållningssätt till lärande och utveckling av olika arbetssätt. Vi startade där delprojektet "Prata matte" och inbjöd till olika föreläsningar och miniseminarier i matematik och matematikdidaktik. Detta blev sedan grunden till Lärforum, ett språk- och matematikprojekt. För att förankra ute i skolor, hos rektorer, chefer och pedagoger bildade vi referensgrupper för Förskolan, F–år 6 och år 7–9.
    2005-2006 sponsrar proAros, Västerås kommun och Barn- och utbildningsnämnden i Västerås stad en projektledartjänst för matematikprojektet "Vi lyfter matematiken".

Syftet är att

  1. skapa gemensamma bedömningsgrunder
  2. ta fram en handlingsplan för att utveckla matematikundervisningen
  3. förbättra resultaten.

För att genomföra detta pågår en Resursgruppsutbildning med 65 lärare som genomförs med stöd och råd från Nationellt Centrum för Matematikutbildning i Göteborg. De 65 lärarna är fördelade på 11 matematiklag och representerar alla skolområden i Västerås med ett 1–16 perspektiv, dvs alla "stadier" inom förskolan–grundskolan. Matematiklagen träffas tisdag eftermiddag alla jämna veckor under läsåret och har föreläsning eller workshop. Udda veckor träffas respektive matematiklag och arbetar med de uppgifter de fått och följer upp de föreläsningar vi haft. Bl a genom reflektionsprotokoll. Projektledaren besöker alla lag och handledar vid dessa tillfällen.
    Kortsiktigt ingår också att ge stöd åt några år 9 skolor. Rektor och matematikarbetslaget samarbetar med projektledaren och gör upp en plan för att förstärka matematikundervisningen i syfte att fler elever ska uppnå betyget Godkänd.
    Under våren 2006 ska en utvecklingsplan tas fram med förslag på hur respektive skolområde ska utveckla sin matematikundervisning. Främst för att förbättra resultaten, men även för att öka intresset och motivationen för matematik och vidare matematikstudier.

Projektledare Helena Lilja
Helena.Lilja@edu.vasteras.se