Hur hänger slutbetyg - provresultat ihop med kön och etnisk bakgrund?

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ger ut två nya rapporter som visar dels att flickor och utlandsfödda gynnas i slutbetygen i jämförelse med pojkar respektive svenskfödda, dels att lärarens kön och etniska bakgrund verkar spela roll för hur stora dessa skillnader är. Resultaten för flickor gäller i svenska, engelska och matematik i årskurs 9. För utlandsfödda gäller resultaten i svenska och matematik. 

Läs mer ...