Överenskommelse med resurscentrum i Finland

NCM har tecknat en överenskommelser med Centret för utveckling av undervisning i matematik och datateknik i Åbo (IMPEd) och Resurscentret för utveckling av matematik, naturvetenskap och teknik i Finland (RC) om att utveckla ett trepartssamarbete och bilaterala samarbeten.

Exempel på de områden och verksamheter som omfattas av samarbetet är

 • utveckling och utbyte av undervisningsmaterial i skola, högskola och vuxenutbildning
 • utveckling av forskningsgemenskapen rörande matematikundervisning och dess kvalitet samt undervisning i datateknik
 • underlättande av stadieövergångar i utbildningssystemet
 • utveckling av nätbaserade kurser och distansutbildning
 • utbyte av tidskrifter och andra publikationer
 • utveckling av undervisningsmetoder och av material som konkretiserar matematikundervisningen även med beaktande av den högre utbildningens behov
 • utveckling av nordiskt resurscentersamarbete och internationell samverkan
 • utbyte och spridning av information
 • samverkan med lärarutbildning och -fortbildning
 • befrämjande av lärar- och studerandeutbyte
 • utbyte av erfarenheter om nationell ämnesutveckling, intressebevakning, läroplaner, prov och multimodala läromedel