Tre nya skolmyndigheter

Skolmyndighetsutredningen har i går överlämnat sitt betänkande Tre nya skolmyndigheter (SOU 2007:79) till utbildningsminister Jan Björklund.

Syftet med förslagen är att åstadkomma en tydligare och mer överskådlig myndighetsstruktur för att stärka kvaliteten och säkra likvärdigheten i svensk skola. Förslagen innebär att antalet skolmyndigheter minskar och att uppgifterna renodlas, vilket gör att strukturen blir tydligare och mer medborgarorienterad. Statens åtagande begränsas och statens styrning underlättas.

"Den nya myndighetsstrukturen lägger grunden för en fortsatt utveckling av en självständig och kraftfull nationell skolinspektion", säger utredaren Hans Forsell. "Samtidigt renodlas ansvarsfördelningen mellan staten och skolhuvudmännen. Detta ökar den professionella friheten för rektorer och lärare."

Läs mer ...