Kompetensutvecklingsmodell – Jönköping

 

Syfte
Utveckla en helhetssyn på matematikundervisningen genom en satsning på basfärdigheter i ett F–9 perspektiv.

Målgrupp
Cirka 100 F–9 lärare.

Tidsomfattning
NCM medverkar vid minst ett tillfälle varje termin under perioden 2002–juni 2004.

Genomförande
Det har visat sig, enligt den aktuella kunskapsöversikt om kompetensutveckling som NCM tagit fram, att det är av stor betydelse att kompetensutveckling får löpa över en längre tid. Tillfälliga nedslag i form av enstaka studiedagar ger ringa effekt. Det är också viktigt att kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i lärares egna erfarenheter och önskemål, att projektet ägs av skolan och lärarna själva.

I avtalet ingår också Nämnarenkonsulentprenumeration, vilket innebär en rabatterad avgift vid minst två Nämnarenprenumerationer till varje skola, se nedan. Nämnaren åtar sig att sända tidskriften direkt till varje skoladress. Lärare på dessa skolor har också möjlighet att skaffa privatprenumerationer till sin hemadress till studerandepris, dvs halva den ordinarie kostnaden så länge skolan har två Nämnarenprenumerationer. De skolor som redan har prenumerationer till ordinarie pris får det nya, lägre priset under avtalsperioden. För att avtalet ska gälla ska NCM ha rapporter om hur Nämnarens innehåll

  bearbetas,
  mottas,
  används i kompetensutvecklingen.

Ljungarum samlar F–9 lärarna vid ett eller två tillfällen varje termin på eftermiddagstid där Nämnarenkonsulenter ansvarar för att diskussioner förs med utgångspunkt från artiklar i Nämnaren. Nämnarenkonsulenterna rapporterar sina synpunkter om Nämnarens innehåll muntligt vid en Nämnarenkonsulentträff med NCM eller skriftligt via ett frågeformulär. Som motprestation ställer NCM upp med rådgivning till Nämnarenkonsulenterna. Denna kan t ex innehålla svar på frågor om artiklarna och förslag till fördjupningslitteratur. Detta arbete bekostas av NCM.

I Ljungarum finns en planeringsgrupp som består lärarrepresentanter från alla deltagande skolor.

Taluppfattning del 1 & 2

Kontaktperson
Roland Lindgren
E-post: roland.lindgren@sbf.jonkoping.se