Ma-satsningar i budgetpropositionen

För att fler ska nå kunskapsmålen föreslår regeringen en läsa-skriva-räkna-satsning i budgetpropositionen för 2008. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Elever i årskurs 1–3 som riskerar att inte nå skolans mål är den prioriterade gruppen.

Regeringen aviserar även en satsning på ytterligare 1,2 miljarder på Lärarlyftet för 2010. Hela satsningen beräknas omfatta 3,7 miljarder under åren 2007–2010.

Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella granskningar visar att elevers resultat har försämrats på flera områden. Myndigheten för skolutveckling har därför regeringens uppdrag att i samverkan med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) bl a utbilda matematikutvecklare som ska fungera som lokala stödpersoner i det fortsatta utvecklingsarbetet (U2006/564/G). Hittills har matematikutvecklare från cirka 240 av landets kommuner deltagit i den erbjudna utbildningen.

I budgetpropositionen för 2007 angav regeringen att den i allt väsentligt delar Matematikdelegationens uppfattning om att åtgärder bör vidtas för att förändra situationen och att ambitionen var att svenska elevers resultat ska vara världsledande i internationell jämförelse. Därefter har en rad åtgärder inletts med förändring av lärarutbildningen och beslut om lärarfortbildningssatsning som de dominerande inslagen. Under perioden 2007–2010 kommer uppskattningsvis 30 000 lärare att få möjlighet att delta i kvalificerad fortbildning. Fortbildningen av lärare i matematik och naturvetenskap kommer att utgöra en viktig del av denna satsning. Regeringen bedömer att utvecklingsuppdragen inom matematik (U2006/564/G) och inom naturvetenskap och teknik (U2005/8130/S) har fortsatt aktualitet och avser att för 2008 fördela medel för det fortsatta arbetet inom områdena. Regeringen avser att noga följa utvecklingen och överväga ytterligare insatser.

Läs mer ...

Läsa-skriva-räkna-satsningen

Läs mer om budgetpropositionens Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning ...

Från tidigare Aktuellt: Lärarlyftet ...