Lektorsutbildning i ämnesdidaktik

Inom ramen för regeringens satsning på lärares kompetensutveckling kommer uppskattningvis 375 lärare att fram till 2010 få möjlighet att avlägga licentiatsexamen i ämnesdidaktik.

Förhoppningen är att lärare efter genomförd forskarutbildning återvänder som ämnesexperter till skolorna, möjligtvis för en lektorsanställning, men det blir upp till arbetsgivaren att avgöra. Ytterst är det upp till kommunen att skapa attraktiva tjänster - det viktiga är att skolan får tillbaka en ämnes- och didaktikexpert som kan sprida sin kunskap vidare i verksamheten. Att göra detta attraktivt genom en löneökning på till exempel 5 000 kronor per månad och några färre undervisningstimmar så att läraren ifråga kan få ägna sig åt handledning är en försumbar kostnad för skolorna i sammanhanget,

säger Max Kesselberg, ämnessakkunnig på Universitets- och högskoleenheten på utbildningsdepartementet, till Skolporten.

Läs mer ...

Lärarlyftet ...

Högskoleförordningen. Examina på forskarnivå, Licentiatexamen:
Omfattning
Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan.

Mål
Kunskap och förståelse

För licentiatexamen skall doktoranden
- visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

För licentiatexamen skall doktoranden
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För licentiatexamen skall doktoranden
- visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Vetenskaplig uppsats
För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd.

Övrigt
För licentiatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning

Kommentar
Förhoppningsvis kommer kommunerna att skapa attraktiva tjänster för matematikutvecklare som genomgår forskarutbildningen i matematikämnets didaktik.

Matematikutvecklare.se ...