Ingen nedskärning i matematiken på lärlingsprogrammet

I en promemoria U2007/4385/G, 2007-06-08, har regeringen remitterat ett förslag om att anordna viss försöksverksamhet avseende gymnasial lärlingsutbildning. Remissen har sista svarsdatum 3 augusti 2007. I promemorian skriver regeringen bl a, under rubriken "Utbildningens innehåll":

Den del av utbildningen som avser studier i gymnasieskolan bör omfatta minst 500 gymnasiepoäng, varav ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik bör omfatta 100 gymnasiepoäng vardera och ämnena idrott och hälsa, samhällskunskap, religionskunskap samt historia bör omfatta 50 gymnasiepoäng vardera ... Skolverket bör få i uppdrag att utarbeta de särskilda kursplaner som den tänkta ordningen kräver.

Regeringen tycks alltså bestämt sig för att inte skära ner matematikämnets utrymme i lärlingsprogrammet. Återstår således om det kommer att bli samma kursplan som för gymnasieskolans kärnämneskurs eller om det kommer att utvecklas särskild/a kursplan/er för lärlingsprogrammets 100 poäng i matematik. Förslag väntas här från den pågående Gymnasieutredningen  som skall lämna sitt betänkande senast 2008-03-31.

Promemorian kan beställas från Utbildningsdepartementets registrator ...