Vad skall eleverna få lära sig i matematik?

Vilken matematik skall eleverna få möjlighet att lära sig i skolan och vilken matematik är så grundläggande och viktig att godkända prestationer krävs för tillträde till fortsatt utbildning – och att elever som riskerar att inte nå motsvarande mål skall ges särskilt stöd i skolarbetet?

Förslag till ny kursplan för grundskolan har nyligen presenterats som en del av Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan. Skolverket har nyligen lämnat förslag till regeringen om nya mål i matematik för årskurs 3 i grundskolan.   Samtidigt pågår ett arbete med en ny gymnasieskola (U 2007:01) som bl a skall ta ställning till vilken matematik som skall ingå i de nya lärlings- och yrkesprogrammen. Och i höst planerar regeringen tillsätta en utredning som tar ett helhetsgrepp om läroplan, kursplaner och timplaner för grundskolan.

En angränsande fråga är vilken matematik som skall och kan prövas i nationella – och internationella – ämnesprov, "the assessed curriculum".

I en artikel i Education Week diskuteras frågan What Kind of Math Matters? Vad vet vi egentligen om vilken matematik som "matters" och om framtida behov av matematikkunnande?

Läs artikeln ...