Få svar från utredningen Arbetsliv som lärmiljö

I april förra året inrättade den dåvarande regeringen en särskild kommitté för ett utvecklat samarbete skola/näringsliv – med särskilt fokus på matematikämnet. Kommittén fick namnet Arbetslivet som lärmiljö. Förre metallordföranden Göran Johnsson och industrimannen Carl Bennet utsågs att leda projektet. Inrättandet av kommittén uppmärksammades och kommenterades på NCM:s webbplats, bl a under rubriken Hög tid att också näringslivet tar sitt ansvar. Också i dagspressen förekom kommentarer, t ex i Aftonbladet under rubriken Bara för gubbar.

Den nuvarande regeringen beslutade i oktober 2006 att återkalla utredningen med motivet att det behövs ett större helhetsgrepp och regeringen avser att låta utredningsarbetet fortsätta inom ramen för den nya gymnasieutbildningen. Myndigheten för skolutveckling (MSU) fick i uppdrag att leda avvecklingen av projektet och skriva en slutrapport av den studie som genomförts. Den särskilda projektgrupp som tillsattes har nu lämnat sin slutrapport till MSU.

Läs slutrapporten  Arbetslivet som lärmiljö 2006:34  - en modell för kvalitetssäkrad praktik med matematikinriktning ...