Värdet av stora A

I en ledare i Dagens Nyheter (2007-03-15) diskuteras regeringens förslag om ett nytt betygssystem. Man frågar sig bl a hur skillnaderna på ett begripligt sätt skall kunna förklaras med så många steg som sju.

Läs vidare ...

SvD: Nya betyg splittrar alliansen ...

DN: Systemet kan rivas upp om det blir maktskifte nästa val ...

Kommentar
Problem med att formulera begripliga kriterier för en sjugradig betygsskala diskuterades ingående av 1939 års betygssakkunniga (SOU 1942:11). Att man förordade ett normrelaterat (grupprelaterat) system i stället för ett målrelaterat (kriterierelaterat) hade sin grund i denna diskussion.

Om all fordran på jämförbarhet olika elever emellan togs bort så skulle det problem som här diskuteras upphöra att existera (s 50).

Det är sannolikt omöjligt att genom allmänna uttryck så precisera den kvalitativa godhet som fordras för de olika betygsgraderna att betygen därigenom blir jämförbara (s 53).

Om den diskuterade betygsmetoden skall kunna användas måste kunskapsmålen fixeras långt noggrannare än vad som är nu är fallet och det måste tydligt angivas vilka fordringarna för godkännande skola vara. Det är en svaghet i den diskuterade metoden att ju effektivare den blir ur betygssynpunkt desto större är risken för skadlig inverkan på skolarbetet (s 53).