Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer: Fler länkar

ICME 11: Mathematics education in a multilingual and multicultural environment

ICME 11: The role of ethnomathematics in mathematics education

Teaching Math to English Learners: Can Research Help? (sid 2–), (pdf)

USA: Elevernas resultat i matte de bästa på 17 år

Education at a Glance 2007

Samtal om matematik och språk

Rätten att läsa eget minoritetsspråk stärks ...

Konferens i Vasa: Different Learners - Different Math?

Kommunerna satsar inte på modersmålet

USA: English language learners far behind in math

Webbmatte.se - matematikundervisning på sex språk

Brister i undervisningen för nyanlända elever

What mathematics teachers need to learn about language. Judith Moschkovich

Improving Access to Mathematics: Diversity and Equity in the Classroom (Multicultural Education)

Workshop For Planning Mother Tongue-based Multilingual Education Programmes – Focus On Teaching And Learning Materials, 20-31 August 2007, Bangkok

Nationella minoriteter i skolan

Kompetensutveckling för lärare som arbetar med flerspråkiga barn och elever

Morsmålsopplæring svekker ikke norsk ...

Nya språkverktyg för ämneskunskaper, (pdf)

Höga förväntningar har avgörande betydelse

Matematiklärande hos tvåspråkiga elever

Matematik på pashto

Mattehjälp på olika språk

Skolan som gick vilse

Matematikundervisning på modersmål

Matematik i samisk kultur

Gratis mattekurser på nätet på sex språk

Matte på hemspråk hjälp för godkänt

Tvåspråkig matematikundervisning utvärderad

Multilingualism boosts European competitiveness

The Nordic Graduate School in Mathematics Education (NoGSME) will arrange a workshop on the theme Research on mathematics education and language, 26-27 April 2007 in Stockholm.
Email: Barbro.grevholm@hia.no

Educational studies in mathematics Vol. 64(2007):2 Special issue: Multilingual issues in mathematis education

Bilingualism, Learning and Achievement

Website resources for mathematics and science in comunity languages

Varför räknar du just så?,(pdf)

Matte på arabiska

Nya idéskolor för mångfald

UR: Matte nu på arabiska och somaliska

Rätten att utveckla simultan tvåspråkighet

Kraftigt försämrade provresultat i USA

Matematikundervisning på modersmål

Engelsk- och kinesisktalande tänker olika i matte

Konferens i Sundsvall 6 september om Matematik för flerspråkiga.

Konferens i Lund 27 september om matematik, språk och skolbibliotek som resurs.