NOMAD 11(4), 2006. Matematikvanskeligheder i inkluderende undervisning for børn, unge og voksne.

LENA LINDENSKOV

Sammendrag
To internationale tendenser af afgørende betydning for, hvordan matematikvanskeligheder kan forstås og imødegås, identificeres i artiklen: Matematikholdig kompetence som nøglekompetence og inkluderende skole. På denne baggrund og ud fra empiriske undersøgelser argumenteres for en ny og pragmatisk begrebssætning af matematikvanskeligheder. Et overordnet begreb regnehuller til støtte for forståelse af det faglige indhold i vanskelighederne og for inspiration til videre matematiklæring. Desuden en model til forståelse af elevers oplevelser. Modellens elementer er matematik som system, mening og forståelsesbehov, blokeringer og modstand, undervisning og eleven i klassen/på holdet. De behandlede spørgsmål og udviklingstendenser er generelle, men danske resultater og dokumenter bruges i artiklen som case.

Abstract
Two international trends are presented by some central documents as they constitute important general frames for understanding and coping with students in mathematics difficulty: a trend towards a political focus on math-containing competence for all, which stresses the need to further work in research and practice, and a trend towards political and economical interest in inclusive schools, which challenges thinking on normality and school organisation and where concept of inclusion needs to be given a mathematical dimension. The article suggests a new pragmatic concept of mathematics difficulty - in Danish termed regnehuller - in order to support individual and group of teachers to understand, focus and support individual students in their learning mathematics and to develop mathematics education for all. A model with five elements is then suggested to further the understanding of how students experience mathematics difficulties. Elements are termed math as a system, meaning and need for understanding, blockage and resistance, teaching, and student in the class. Danish results serve as a case to illustrate general questions, trends and concepts.

LENA LINDENSKOV
Lena Lindenskov, kandidat i matematik og samfundsfag, ph.d. i matematikkens didaktik. Lena har arbejdet som gymnasie- og HFlærer i mate-matik og samfundsfag og har udført mange konsulent- og udviklings-opgaver, blandt andet inden for matematik på voksenområdet. Forsker inden for matematikkens didaktik i matematiklæring i uddannelses-institutioner, kompetencer, hverdagsmatematik, matematikvanskelig-heder, blandt andet i EU-projekterne MiA og ALMAB om voksne og matematik. Ansat som lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for curriculumforskning, i Forskningsenhed for matematikkens og naturfagenes didaktik.