Matematikämnet: Aktuella studier, satsningar och reformer

 

Uppdaterad mars, 2006

Under det senaste åren har mycket hänt som påverkar matematikämnet i vårt utbildningssystem. Regeringen har i Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning för innevarande mandatperiod lyft fram matematikutbildning som ett strategiskt utvecklingsområde. Matematikdelegationen har presenterat sitt betänkande och förslaget har remissbehandlats. Reaktionerna på delegationens analys, ställningstaganden och handlingsplan har genomgående varit positiva. Myndigheten för skolutveckling har tagit fram en Nationell handlingsplan för naturvetenskap och teknik. Nationella och internationella utvärderingar har talat om ett matematikämne i kris. Situationen har debatterats flitigt i riksdagen och massmedia. Löften om en Nationell kraftsamling för matematik har upprepats.

Reformering av gymnasieskolan pågår med nya kursplaner och ämnesbetyg. Nya regler för betygsvärdering, behörighet och urval till högskolan diskuteras, särskilt för matematik och moderna språk. Skärpta krav på matematikkunnande har införts i examensordningen för lärare. Högskoleverket har lyft fram matematik som bildningsämne. Skolverket arbetar med ett nytt kommentarmaterial för grundskolans kursplan i matematik liksom ett diagnostiskt material för åk 1-5. Regeringen har tillsätt en utredare med uppdrag att se över grundskolans mål- och uppföljningssystem. Syftet med utredningen är att skapa färre och tydligare mål så att fler elever ges förutsättningar att klara skolan. Utredaren ska också pröva behovet av nationella mål i lägre årskurser. Bland de generella insatserna kan också nämnas satsning på fler lärare i skolan, krav på individuella utvecklingsplaner i grundskolan och en förestående satsning på kompetensutveckling kring kunskap och bedömning - inklusive processledarutbildning, studiehandledningar och 5-poängskurser i bl a matematik.

I regeringens senaste budgetproposition har medel avsatts för en Mångfaldsplan med förstärkta insatser i segregerade områden, bl a för matematikundervisning på modersmål. Medel har också avsatts till utveckling av undervisningen i matematik, förstärkning av det nationella uppföljnings- och provsystemet, utveckling av de gymnasiala yrkesutbildningarna, samt kvalitetshöjande insatser inom gymnasieskolan, t ex när det gäller samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Resurstillskottet avser också riktade insatser för att stimulera läsning i skolan. Insatserna i matematik omfattar 30 miljoner kronor och gäller kompetensuteckling och lokala matematikutvecklare, framtagning av stödmaterial, samverkan gymnasieskola-högskola och samverkan skola-näringsliv. För att universitet och högskolor skall kunna ge de studenter som behöver, extra stöd i matematik, satsas under en treårsperiod 30 miljoner. 3 av dessa miljoner skall användas för utveckling av en webbaserad överbryggningskurs, att anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasielärare och högskolelärare, att stimulera till lokala möten mellan en högskola och de kringliggande gymnasieskolorna och till samordning av matematiksatsningen inom högre utbildning. En kommitté kommer inom kort att bildas med uppgift att - med särskilt fokus på matematk - initiera och stimulera ökad samverkan mellan näringsliv och skola.

300 personer med tillräcklig högskoleutbildning i matematik, naturvetenskap eller teknik erbjuds en kompletterande lärarutbildning på 60 poäng för att de skall nå en lärarexamen med inriktning främst på undervisning i grundskolans senare år och gymnasiet. För ändamålet avsätts under 2006, 37 miljoner kronor.

I detta sammanhang vill vi nämna de satsningar som genomförts och som pågår vid NCM, Göteborgs universitet med stöd av regeringen och Myndigheten för skolutveckling och i samverkan med olika organisationer, miljöer, nationella, nordiska och internationella nätverk. Det gäller bl a tidskrifter, litteratur för kompetensutveckling, konferenser, medverkan vid skolutveckling, forskningsanknytning, rådgivning, tävlingar, referensbibliotek, matematikverkstad, läromedelsutställning och olika typer av webbstöd.

Vi vill också nämna den satsning på forskarutbildning i matematik med ämnesdidaktisk inriktning som genomförs med medel från Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Utbildningsradion har gjort en särskild satsning på matematik. På flera av landets Teknik- och naturvetenskapscentra får matematiken allt större uppmärksamhet. Matematikbiennalen anordnades nyligen för fjortonde gången - och följs traditionsenligt av regionala biennetter. Spännande utvecklingsarbete pågår på många håll i vårt land, vilket också märks i Nämnaren och i den sammanställning som NCM gjort på Kollegieblocket - en inspirationsplats för lärare i matematik.

NCM följer allt detta och rapporterar fortlöpande på hemsidan under Aktuellt. Vi erbjuder här en sammanställning av länkar till nämnda utredningar, satsningar och reformer för närmare studier. Förteckningen aktualiserar vikten av samordnande insatser så att olika initiativ och åtgärder samverkar på bästa sätt - också att insatserna når landets lärare, kommer eleverna till del och leder till bättre matematikkunnande. De bör också relateras till och dra nytta av det omfattande engagemang världen över som finns för utveckling av matematikubildning.

Jämförelser visar att de nationella insatser och reformer som nu pågår eller planeras endast till en mindre del lever upp till de omfattande förslag och förväntningar som Matematikdelegationen givit uttryck för i sitt betänkande. Vi har dock förhoppningar att de beslutade insatserna bara är början på en långsiktig och mera omfattande satsning på matematikutbildning.

   Utbildning för kunskap och jämlikhet - Regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom förskola, skola och vuxenutbildning.
   Matematikdelegationens betänkande
   NU 03 - Nationella utvärderingen av grundskolan 2003
   TIMSS 2003 - Trends in International Mathematics and Science Study
   PISA 2003 - Programme for International Student Assessment
   Nybörjarstudenter och matematik - matematikundervisningen under första året på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, (pdf)
   Gymnasiets mål och högskolans förväntningar i matematik
   Riksrevisionens granskning av andelen obehöriga lärare
   Individuella utvecklingsplaner i grundskolan
   Expertgrupp för översyn av nuvarande mål- och uppföljningssystem
   Kvalitetshöjning på individuella gymnasieprogram
   Reformering av gymnasieskolan Gy 2007
   Gymnasieskolans nya kursplaner och ämnesbetyg i matematik
   Diagnostiskt material för åk 1-5 och kommentarer till grundskolans kursplan i matematik
   Skärpta krav på matematikkunnande för lärarexamen
   Nationell kraftsamling för matematik
   Bildning och matematik
   Handlingsplan för arbetet med naturvetenskap och teknik, (pdf)
   Regeringens budgetproposition. Utbildnings- och kulturdepartementets budget - utbildning och forskning
   NCM:s kommentarer till regeringens budgetproposition
   Mångfaldsplanen och matematikundervisning på modersmål
   Medel till universitet och högskolor under en treårsperiod för att ge de studenter som behöver, extra stöd i matematik och för att öka kontakterna mellan gymnasieskolan och högskolan
   Medel för utveckling av undervisningen i matematik och läsning, förstärkning av det nationella uppföljnings- och provsystemet, utveckling av de gymnasiala yrkesutbildningarna, samt kvalitetshöjande insatser inom gymnasieskolan.
   Utbildningsradion - "På tal om matte"
   Matematikbiennalen
   Teknik- och naturvetenskapscentra
   Forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning
   Kollegieblocket - en inspirationsplats för lärare i matematik
   Nämnaren
   Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM