NOMAD 5(2), 1997. Trivsel i åpne landskap. En vitenskapsteoretisk diskusjon omkring matematikkdidaktikkens forankring

BJØRNAR ALSETH og TRULS KOBBERSTAD

Sammendrag

I artikkelen gis en beskrivelse av forskjellige typer forskning som kan kalles matematikk-didaktisk. Forskningen blir kategorisert etter Habermas' tre virksomhetsområder for vitenskaplig arbeid: empirisk-analytisk, historisk-hermeneutisk og kritisk vitenskap, og ogsåslik disse områdene er forsøkt tilpasset matematikkdidaktisk forskning av Bishop. En beskrivelse utvalgt forskning innen matematikkdidaktikk de siste 30 årene kan tyde på at fagfeltet har beveget seg fra å ha tyngdepunkt i empirisk-analytisk og kritisk/skolastisk-filosofisk forskning til nå å være jevnere spredt utover all tre områdene. Hensikten med å påvise en slik utvikling er at dette bør få konsekvenser for hvordan forskning i matematikkdidaktikk bør utføres og vurderes.

Bjørnar Alseth, Telemark College, Norway
Truls Kobberstad, Oslo College, Norway