NOMAD 6(2), 1998. Lærerstudenters matematiske tenkning og utvikling i en sosial kontekst. Problemløsning i smågrupper.

RAYMOND BJULAND

Sammendrag

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av hovedoppgaven 'Problemløsningsprosesser i geometri. Lærerstudenters samarbeid i smågrupper: En dialogisk tilnærming' (Bjuland, 1997). Målet er å identifisere hvordan studenters matematiske forståelse utvikler seg i en sosial sammenheng og ved bruk av matematisk språk i smågruppedialog. Artikkelen introduserer det teoretiske bakgrunnsmaterialet som består av fem hovedområder: problemløsning, læring gjennom samarbeid (L.G.S.), affektive sider, klasseromsforskning og sosial og kulturelle sider. En etnografisk tilnærming har vært den grunnleggende metoden for innsamlingen av det empiriske materialet, mens jeg har brukt en 'dialogisk tilnærming' for å tolke og analysere gruppesamtalen. Artikkelen fokuserer på fire episoder fra gruppesamtalen som gir et inntrykk av studentenes matematiske tenkning og utvikling, studentenes sosiale ferdigheter, et av studentenes matematiske gjennombrudd i løsningsprosessen og studentenes evne til å reflektere over gruppesamarbeidet. Resultatene fra analysen av gruppediskusjonen viser at studentene har utviklet sin forståelse i matematikk og sine sosiale ferdigheter. Det er et sterkt samspill mellom faglige og sosiale ferdigheter formidlet gjennom språket.

Raymond Bjuland, Norsk Lærerakademi – Lærerhøgskolen, Norway