Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i matematik granskas

 

Enligt Skolverkets regleringsbrev för 2005 skall verket redovisa insatser för att  bl a bedöma grundskolors arbete med att följa upp elevernas kunskapsutveckling i  läsning och i matematik. En av anledningar till uppdraget är  resultaten i verkets utvärdering av grundskolan (NU-03) samt de internationella studierna PISA och TIMSS.

Under hösten 2005 genomförs ett utvecklingsarbete för att utarbeta  undersökningsguider, manualer och handledningar för att under år 2006 kunna  arbeta enligt dessa riktlinjer.

I uppdraget från utbildningsdepartementet ingick också att redovisa behov av omedelbara förtydliganden i bl a grundskolans kursplan i matematik. Här har Skolverket ansökt om mera tid.

Läs Skolverkets rapport: Uppdrag att redovisa behov av omedelbara förtydliganden i det nationella uppföljningssystemet m.m.