NOMAD 11(3), 2006. Textbooks as instruments. Three teachers' way to organize their mathematics lessons.

MONICA JOHANSSON

Abstract

This paper reports a study of three teachers' way to organize their lessons and how textbooks are incorporated in their work. Despite the differences between the teachers, it is noticeable that in these three classrooms, the textbooks, to a large degree, guide the teaching. The textbooks are present: (a) in the students' indivi-dual work, (b) in many of the examples presented on the board, (c) as a source for background and motivational discussions, (d) in how mathematics is presented, and (e) for homework.

Sammandrag

Den här artikeln handlar om hur tre lärare organiserar sina lektioner och på vilket sätt läroboken är integrerad i deras arbete. Trots skillnader när det gäller lärarnas undervisningserfarenhet och elevgruppernas sammansättning visar det sig att läroboken bestämmer undervisningens innehåll i mycket stor utsträckning. Läroboken används som källa: (a) då eleverna arbetar individuellt, (b) i många exempel som läraren visar på tavlan, (c) för diskussioner om bakgrund och syfte, (d) för hur mate-matiken presenteras och (e) för hemläxa. Huruvida lärobokens styrande roll i matematikundervisningen ska betraktas som ett problem eller inte diskuteras. Å ena sidan är det inte rimligt att förvänta sig att lärare ska frångå boken utan goda skäl - läroboken är ett hjälpmedel som förenklar deras dagliga arbete. Dessutom kan den ses som ett stöd för progressionen och likformigheten i elevers väg genom skolsystemet. Å andra sidan kan innehållet i läroböckerna diskuteras och ifrågasättas - till exempel hur rika och verklighetsnära uppgifterna är samt hur väl de är anpassade till varje elevs behov. Viktiga frågor i detta sammanhang är om (a) läro-boken erbjuder utmaningar för varje elevs förmåga och behov, (b) elever kan lära sig matematik på egen hand (med viss hjälp från läraren) och (c) om det är möjligt att uppnå styrdokumentens strävansmål när det gäller matematik via en lärobok.

MONICA JOHANSSON
Monica Johansson received her PhD in mathematics education (Matematik och lärande) this year at Luleå University of Technology, Sweden. She is now working as an associate professor at the Department of Mathematics and at the local school government as a supervisor for developmental works in mathematics in the schools. Her main research interest concerns textbooks and how they are used in the mathematics classroom.