Sammanfattningar 3/2006

Jens Erik Fenstad
Bent Birkeland, 1934 - 2006
Dödsruna professor Bent Birkeland, som dog 9 april 2006. Birkeland var en väl ansedd matematiker och lärare och var ordförande för Norsk Matematiks Forening 1995-2000.

Bjørn Toldbod and Uffe Thomas Jankvist
Reportage fra en Mars Mission (Danish)
I denna artikel studerar författarna den matematik som användes vid den Mars-färden 2004 som kallas Mars Exploration Rovers mission (MER). MER var resultatet av flera års arbete vid Jet Propulsion Laboratory (JPL) vid NASA. I artikeln studerar hur matematik används och utvecklas vid JPL. Speciellt ställs frågan huruvida det är möjligt att det arbete som görs vid JPL också kan bidra till den matematiska forskningen. Det visar sig att faktorer som fastlagda tidsramar och det höga krav på driftsäkerhet som gör att fungerande metoder används i uppdrag efter uppdrag begränsar möjligheten till nyskapande. Mycket av matematiken är också dold i mjukvara. Den slutsats som dras är att även om arbeten med MER inom JPL krävde en solid matematisk underbyggnad så hade arbeten ingen nämnvärd påverkar på grundläggande matematikforskning. Istället spelar JPL en annan, och för matematiken lika viktig roll - den som konsument.

Christian Berg
Ortogonale polynomier og Hilbertmatrisen
Författaren ger en kort introduktion till ortogonala matriser och deras teori och beskriver deras samband med Hankelmatriser, dvs matriser där element (i,j) endast beror på summan av indexen. Hilbertmatriser är viktiga exempel på sådana, där elementen är stambråk. Andra exempel är de så kallade ”Filbertmatriserna” där elementen är stambråk av Fibonacchital. Författaren visar att Legendrepolynom, som är ortogonala och har heltalskoefficienter, kan användas för att bevisa att inversen av en Hilbertmatris har heltalskoefficienter. I slutet av artikeln nämns några nya resultat som kastar ljus över sambandet mellan så kallade momentföljder.och några olika områden av matematiken.