Budgetpropositionen för 2007

Regeringen presenterade i dag sitt förslag till statsbudget för 2007. Bland förslagen kan nämnas en satsning på lärares fortbildning på drygt 2 miljarder varav 700 miljoner under 2007/08. Regeringen skriver:

Kraftsamling för förbättrade kunskaper i matematik och naturvetenskap
Goda kunskaper i matematik och naturvetenskap anses särskilt viktigt för ett lands tillväxt. Olika rapporter och resultaten från internationella undersökningar som PISA 2003 och TIMSS 2003 understryker att svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap inte motsvarar regeringens ambitioner. TIMSS 2003 visar att svenska elevers kunskapsnivå i årskurs 8 har försämrats både i matematik och naturvetenskapliga ämnen sedan motsvarande mätning år 1995. Resultaten i matematik i årskurs 8 år 2003 är sämre än kunskaperna för årskurs 7 i TIMSS 1995.

Regeringen delar i allt väsentligt Matematikdelegationens uppfattning om att åtgärder bör vidtas för att förändra situationen, bl.a. kompetensutveckling av lärarna. Ambitionen är att svenska elevers resultat skall vara världsledande i internationell jämförelse. Fortbildningen av lärare i matematik och naturvetenskap utgör en prioriterad del av den satsning på lärarfortbildning som regeringen aviserar för de närmaste åren.

Den av förra regeringen inledda satsningen på att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans matematikutbildning fortsätter som planerat under 2007/08.

Budgetpropositionen för 2007: Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning ...