Inget samband lärarkompetens/elevresultat?

Lärarutbildning är viktigt men inte tillräckligt för att nå alla elever, det visar en studie från Skolverket. Att lärarna har lärarutbildning och utbildning i det ämne de undervisar i påverkar elevernas resultat positivt i svenska och engelska i årskurs 9. 

Studien har dock inte kunnat finna samband mellan lärares kompetens och elevernas resultat i matematik. En möjlig förklaring, vilket Matematikdelegationen pekat på, är att matematikämnets undervisning ofta är organiserad på ett sådant sätt att lärares kompetens inte kommer till sin rätt. Däremot har lärarens arbetsglädje samband med bättre elevresultat i matematik vilket kan tyda på att ett ökat engagemang i undervisningen är en viktig förutsättning för bättre måluppfyllelse i matematik.

Läs om och i rapporten på Skolverkets webbplats ...

Läs reaktioner från ...
Sveriges Radio Ekot

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund

Lärarnas tidning

Skolvärlden

Dagens nyheter

Högskolan.net

Sveriges Radion P1 12 september: Elevstöd

Skolministern

Svenska Dagbladet

Se också tidigare NCM-Aktuellt
Inga enkla samband mellan lärarutbildning, undervisning och resultat i matematik ...

Go´kväll med kärlek och matematik ...