Små barn pressas av prestationskrav?

I den pågående skoldebatten finns förslag på tidgare tester och betyg, särskilt i läsning, skrivning och räkning. Krav på individuella utvecklingsplaner har nyligen införts:

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.
(Grundskoleförordningen 7 kap, 2 §)

I flera länder har kraven på tidiga test gått betydligt längre än i vårt land. I MSNBC Newsweek diskuteras frågor om tidiga prestationskrav:

Some child-development experts worry that the academic pressures on children in kindergarten and first grade to read and learn math will lead to early burnout. Some parents and school boards are deliberately slowing down the pace to ensure youngsters not only pass tests but experience the joy of hands-on learning.

Läs artikeln The New First Grade: Too Much Too Soon?