Rektor vill lägga ner profilklasser i matematik

 

I en artikel i Göteborgs-Posten 2006-02-18 berättas att en rektor i grundskolan i Göteborg vill slopa profilklasserna i matematik. Att sortera barn efter begåvning rimmar inte med skolans pedagogiska grundsyn anser rektorn. Matteprofilklasser finns från årskurs 6 till årskurs 9. Eleverna följer den vanliga timplanen, men har matematik som elevens val, mellan 60 och 100 minuter i veckan. Urval sker efter intresse och i samråd med elevens lärare i årskurs fem. Rektorn anser profilklasser skapar ett elittänkande som inte har några fördelar - Värdegrunden måste komma före matteprofilen, menar rektorn.

Sedan läsåret 2004/2005 har skolan även en musikprofil. De eleverna följer en särskild timplan och tas in med intagningsprov. Musikklasserna har rektorn ingenting emot.  - Musik är inte ett basämne och i de klasserna finns det alla sorters barn med olika styrkor och svagheter, men med en gemensam nämnare i musiken.

Matteklassernas framtid kommer att avgöras av stadsdelsnämnden.

Kommentar
Vad säger grundskoleförordningen?:

Grundskoleförordningen 2 kap

Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val fattas av styrelsen efter förslag av rektorn.
(4 §)

I timplanen anges ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen ... Undervisningen skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör elevens val.

(19 §)

Styrelsen skall erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Styrelsen skall sträva efter att tillgodose elevernas val genom att utnyttja de möjligheter som finns inom ramen för gällande bestämmelser.

(20 §)

I timplanen anges ett visst antal timmar som får användas för skolans val. Utrymmet för skolans val skall med de begränsningar som anges i bilaga 3 till skollagen användas för undervisning i ett eller flera ämnen. Beslut om hur utrymmet för skolans val skall användas fattas av rektorn.

(21 §)

Undervisning som avses i 21 § skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör skolans val. (22 §)

Grundskoleförordningen 4 kap

Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av rektorn.
(4 §)