Andelen utbildade lärare minskar i förskolan

Andelen utbildade lärare i förskolan har minskat, trots målet att stärka förskolans pedagogiska roll. På vissa ställen är bara tre av tio lärarutbildade. Det skriver DN i en artikel 2006-08-16.

Kommentar
Problemet med lärares utbildning och kompetens uppmärksammades i Matematikdelegationens betänkande och särskilt i delegationens fjärde huvudförslag:

Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna.

Den personal som arbetar i förskolan måste få möjlighet till kompetensutveckling som motsvarar det ansvar som finns uttryckt i styrdokumenten. Ansvaret för lärares kompetensutveckling är beskrivet i skollagen:

Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling anordnas för den personal som har hand om utbildningen. Kommuner och landsting skall vinnlägga sig om en planering av personalens kompetensutveckling. (2 kap, 7 §)

I Lpo 94 och Lpf 94 läggs ett särskilt ansvar för lärares kompetensutveckling på rektor:

Rektorn har ... inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att ... personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sin uppgifter. (Lpo 94)

Rektorn har ... inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att ... lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. (Lpf 94)

Motsvarande text i Lpfö 98 finns i ett inledande avsnitt till läroplanen, dock utan att peka ut någon adressat för detta ansvar:

För att läroplanens mål skall uppfyllas krävs en väl utbildad personal som får möjlighet till den kompetensutveckling och det stöd som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sitt arbete.

Inom ramen för projektet Små barns matematik har NCM med stöd från Myndigheten för skolutveckling tagit fram två nya böcker som vi hoppas skall användas i kompetensutveckling för förskolans personal. I höst genomför NCM också flera rikskonferenser på samma tema.