Svårt för nyanlända klara skolan

Myndigheten för skolutveckling har i en rapport visat att det finns stora brister i utbildningen för nyanlända elever. Endast hälften av de elever som kommit sent till Sverige klarar behörigheten till gymnasieskolan.

Myndigheten för skolutveckling har nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för barn och ungdomar som kommer sent till Sverige och börjar i den svenska skolan mitt i utbildningen.

Som en del i strategin har Skolverket samtidigt fått i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för nyanlända barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan.

Läs mer i Dagens Nyheter ...

Läs mer i Svenska Dagbladet ...

Initiativet skall också ses mot bakgrund av den OECD-rapport som kom tidigare i år och där det visade sig att svenska invandrare i första generationen har sämst kunskaper i matematik bland deltagande länder.

Problemet uppmärksammas också i en ny rapport, "Northern lights on PISA 2003 - a reflection from the Nordic Countries",  (pdf) som presenterades vid Nordiska ministerrådets konferens i Oslo, 18-19 maj i år.