Otillräckliga insatser för elever som har störst behov

 

Den årliga sammanställningen och analysen av Skolverkets utbildningsinspektion visar att skolorna fortfarande brister när det gäller att ge stöd till de elever som har störst behov av insatser. De möjligheter som finns för att förbättra resultaten såsom åtgärdsprogram och särskilt stöd tas inte tillvara. Inspektionen konstaterar att kommunerna och skolorna måste bli bättre på att följa upp elevernas kunskapsutveckling, sätta betyg och utvärdera verksamheten så att fler elever kan nå målen i skolan

Skolverket skriver bl a

När resultat följs upp är det oftast endast undervisningen i svenska, matematik och  engelska som finns med i redovisningarna.

Bedömningen och betygssättningen sker exempelvis inte alltid med stöd av underlag som är allsidigt och tar hänsyn till kunskapens olika former. Det råder på många  skolor fortfarande en tydlig "provfixering" särskilt i matematik ... De nationella proven används inte heller alltid på det sätt som anges i styrdokumenten. Inspektörerna kan  notera att då avvikelser förekommer kan de vara mycket kraftiga och innebär då  oftast att antalet höga betyg på en kurs är betydligt vanligare än vad resultaten på de  nationella proven antyder skulle vara rimligt. Detta gäller särskilt i matematik.

Fortbildning och kompetensutveckling har i många skolor i huvudsak handlat om ämnesövergripande satsningar och den ämnesinriktade fortbildningen har lågprioriterats. 

De aktuella förordningstexterna om elevers rätt till stödinsatser finns framförallt i Grundskoleförordningen och Gymnasieförordningen, 5. kap resp 8 kap,  Särskilda stödinsatser.