Arbetet med kommentarmaterial avbryts

 

Skolverket har i ett brev (2006-05-29) till berörda meddelat att man beslutat att för tillfället inte fortsätta arbetet med kommentarmaterial för grundskolans kursplaner i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Ett av motiven är att Myndigheten för skolutveckling arbetar med ett stödmaterial som utgår från NU03- rapporterna. Detta är tänkt att utgöra dels en information till lärarna och dels ett stöd i diskussionen av resultaten i respektive ämne. Ett annat motiv är att regeringen under februari tillsatt kommittén Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem som har direktiv att bland annat se över grundskolans målkonstruktion. Det är troligt att Skolverket därefter får i uppdrag att revidera grundskolans kursplaner.

Skolverket gör därför den bedömningen att det i nuläget inte är lämpligt att ge ut ett kommentarmaterial till några av grundskolans kursplaner. Ett sådant material skulle få mycket kort livslängd och dessutom komma olämpligt i tid i relation till allt annat.

Skolverket