NOMAD 10(3-4), 2005. Student reasoning constrained by the didactical contract

 

HEIDI S. MÅSØVAL

Abstract
This paper presents an analysis of an observation of student teachers' small-group work on a generalization problem in algebra. I begin my analysis by looking at the student teachers' attention to the teacher educator's thinking, at the cost of their own interpretation of the problem. Further analysis deals with the difficulties in changing representation from natural language to mathematical symbols. The analysis is based on Brousseau's theory of didactical situations in mathematics, and a semiotic approach to the problem of algebraic reference, informed by Radford.

Sammendrag
Artikkelen presenterer en analyse av en observasjon av tre lærerstudenters gruppearbeid med en generaliseringsoppgave i algebra. Oppgaven er formulert av en lærerutdanner i matematikk, som også er med i den beskrevne episoden. Analysen begynner med å se på lærerstudentenes oppmerksomhet overfor lærerutdannerens tenkning, noe som går på bekostning av deres egen tolkning av problemet. Videre analyse omhandler vanskelighetene ved å skifte representasjon fra naturlig språk til matematisk symbolspråk. Analysen tar utgangspunkt i Brousseaus teori for didaktiske sitasjoner i matematikk, og en semiotisk tilnærming til problemet med algebraisk referanse, støttet av Radford.

HEIDI S. MÅSØVAL
Heidi S. Måsøval is Ph.D.-student at Sør-Trøndelag University College, Norway. Her research is within teacher education in mathematics.