Konferenser

Här finns länkar till konferenser som behandlar matematik och matematikdidaktik – i Sverige, i Norden samt utanför Norden. Ibland läggs dokumentationer/proceedings ut på konferensernas webbplatser efter att konferensen är genomförd. För att underlätta för dem av er som vill ha tillgång till sådant, finns även länkar till redan genomförda konferenser.

Saknar du någon konferens som du tycker bör finnas med ber vi dig kontakta Peter Nyström.

Kommande konferenser

Redan genomförda konferenser

Innehåll: PN

Genomförda internationella konferenser

16-07-06 ALM 23 (Adults Learning Mathematics) Kildare, Irland
16-07-24 ICME-13 Hamburg, Tyskland
16-08-03 PME 40 Szeged, Ungern
16-08-24 EARLI SIG 9 conference 2016 University of Gothenburg
16-09-03 WALS International Conference (World Association of Lesson Studies) University of Exeter, UK
16-10-05 ERME Topic Conference: Mathematics teaching, resources and teacher professional development Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
16-11-07 ‘Educating the educators - international approaches to scaling-up professional development in maths and science education Freiburg, Germany
17-02-01 CERME 10 Dublin, Irland
17-04-07 MES 9 (Mathematics Education and Society) Volos, Grekland
17-06-18 The 3rd Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions Cracow, Poland
17-06-19 4th STRATHMORE INTERNATIONAL MATHEMATICS CONFERENCE Nairobi, Kenya
17-06-27 MACAS-2017 København
17-07-02 ALM24 – Adults Learning Mathematics Rotterdam
17-07-22 PME 41 Singapore
17-09-04 IndigMEC – Indigenous Mathematics Education Conference Tromsø, Norge
17-09-10 Mathematics education for the next decade Balatonfüred, Hungary
17-10-04 23rd MAVI (Mathematical Views) Conference Duisburg, Germany
0000-00-00   2016-07-24 2016-07-24
Innehåll: ncm

Genomförda konferenser i Sverige

16-01-26 Madif-10 Karlstad
16-01-28 Matematikbiennalen 2016 Karlstad
16-03-14 Matematiksvårigheter, Fokusrapport om dyskalkyli Stockholm
16-04-19 Ämnesdidaktiska broar Malmö
16-08-19 En dag om särskild begåvning Karlstad
16-09-13 MAVI 22 (Mathematical Views) Växjö
16-10-11 Framtidens lärande Stockholm
16-10-20 NATDID-seminarium för lärare, förskollärare, skolledare och forskare Linköping
16-10-27 Focused learning in mathematics (FLM2) Kalmar
16-10-31 Kreativ matematik. Fortbildning för lärare fk - 6. Sunne
17-01-09 Möjligheternas dag - En konferens om och för utveckling av särskild begåvning i matematik. Karlskrona
17-01-26 Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, problemlösning och modellering Göteborg
17-03-30 Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, problemlösning och modellering Stockholm
17-05-30 NORMA 17 Stockholm
17-09-27 LUMA 2017 Kalmar
åååå-mm-dd xxx xxx

Genomförda konferenser i övriga norden

15-11-24 Novemberkonferansen 2015 Trondheim, Norge
16-08-13 Bridges 2016 Jyväskylä, Finland
16-09-23 7e Nordisk-baltiska geogebrakonferensen Trondheim, Norge
17-05-30 NORMA 17 Stockholm, Sverige
åååå-mm-dd xxx xxx

Går det att lära sig läsa och räkna utan svårigheter?

Konferensen genomfördes 7 maj 2007 i Göteborg

Medverkande


Bengt Johansson

Ingvar Lundberg

Görel Sterner

Bengt Johansson
Universitetslektor och föreståndare för Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.
Läs en sammanfattning av Bengt Johanssons föreläsning, (pdf, 75K) ...

Ingvar Lundberg
Professor emeritus och läsforskare, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Ta del av Ingvar Lundbergs powerpoint-presentation, (pdf, 1,1M) ...

Görel Sterner
Specialpedagog och projektledare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.
Ta del av Görel Sterners powerpoint-presentation, (pdf, 2,6M) ...

Bakgrunden ...
är NCM:s arbete med läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Konferensen tar upp aktuell forskning samt konkreta förslag på undervisningsaktiviteter speciellt lämpade för elever i behov av särskilt stöd.

Arrangör, syfte och målgrupp
Konferensen genomförs av Nationellt Centrum för Matematikutbildning med stöd av Myndigheten för skolutveckling (MSU). Den skall ge inspiration och stimulans till att utveckla undervisningen på den egna skolan, i nätverk och i kommuner och vänder sig till lärare, speciallärare/pedagoger, lärarutbildare, skolledare, beslutsfattare och politiker.

Inbjudan

Konferens om nya kursplanemål i matematik i årskurs 3 – OBS! Fullbokad! –
Vad är mest angeläget att eleverna lär sig i matematik under sina första skolår?

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, inbjuder i samverkan med Skolverket till en informations- och diskussionskonferens om nya nationella mål i matematik för åk 3. Konferensen äger rum den 26 april på Hotell Scandic Crown i Göteborg (intill Centralstationen).

Bakgrunden är regeringens uppdrag till Skolverket att ta fram förslag på mål att uppnå för matematik och svenska. Skolverket kommer att genomföra uppdraget med stor öppenhet vilket bland annat betyder att alla intresserade har möjlighet att följa processen via Skolverkets webbplats. Denna konferens har funktion av avslutande diskussion innan förslagen slutligen fastställs av Skolverket och presenteras för regeringen.

Program

09.30 − 10.30     Registrering och kaffe
10.30 − 12.00 Inledning, Bengt Johansson, NCM
Förslag till nya kursplanemål i matematik för åk 3, Niclas Westin, Skolverket
12.00 − 13.00 Lunch
13.00 − 15.15 Gruppdiskussioner i form av dialogcafé
15.30 − 16.00 Sammanfattning och diskussion

Bakgrundsmaterial och information om Skolverkets uppdrag, arbetsprocess och utgångspunkter presenteras löpande på Skolverkets webbplats.

Konferensen är kostnadsfri. Skolverket bjuder på kaffe och lunch.

Anmälan
Anmälan är bindande men plats kan överlåtas.
För ej avbokade platser debiteras 300 kr.
OBS! Konferensen är fullbokad!

Välkomna!

Bengt Johansson         Niclas Westin
Föreståndare Undervisningsråd
NCM Skolverket

Inspirationsdag Matematikverkstad

I en matematikverkstad får elever möta olika aspekter av matematikämnet och de kan lära med hjälp av fler sinnen än vad som är möjligt om lektionerna enbart består av arbete med siffror och symboler i en lärobok. Inspirationsdagen tar dels upp praktiska frågor kring organisation, lokal, inredning, material och aktiviteter, dels frågor om hur matematiken kan lyftas fram i de laborativa aktiviteterna. Programmet genomförs i föreläsningsform med inslag av laborativa aktiviteter.

Kostnaden är 600 kr exkl moms och då ingår boken Matematikverkstad - en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder, en påse med laborativt matematikmaterial och aktivitetshäfte, lunch samt kaffe på för- och eftermiddag.

Programmet vänder sig i första hand till lärare och skolledare i grundskolan, men grundtankarna passar även matematikverkstadsintresserade på gymnasieskola och inom vuxenutbildning.

Inspirationsdagarna genomförs i samverkan med Myndigheten för Skolutveckling och regionala utvecklingscentra.

Läs mer om inspirationsdagen i Luleå den 19 sept (pdf) ...
Inspirationsdagen i Luleå fulltecknad

Läs mer om inspirationsdagen i Linköping den 3 okt (pdf) ...
Inspirationsdagen i Linköping fulltecknad

Konferenser i Sverige

18-01-23 Madif-11 Karlstad
18-01-25 Matematikbiennalen 2018 Karlstad
18-04-26 NÄD2018 – Nationell ämnesdidaktisk konferens Kristianstad
18-07-03 PME 42 Umeå, Sverige
18-11-27 Fördjupningsforum i matematik (Lärarfortbildning AB) Stockholm

 

Genomförda konferenser i Sverige ...

Innehåll: PN

Konferenser i övriga Norden

18-04-05 INDRUM 2018 Kristiansand, Norge
18-05-22 NORSMA 9, Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics Vasa, Finland
åååå-mm-dd xxx xxx

Genomförda konferenser i övriga Norden ...
Innehåll: AW

Konferenser utanför Norden

Matematikutvecklare

Med utgångspunkt i regeringens särskilda matematiksatsning har Myndigheten för skolutveckling, MSU, inbjudit samtliga kommuner att anmäla lokala matematikutvecklare för deltagande i kompetensutvecklingsinsatser i matematik (se brev och enkät). Vi hälsar matematikutvecklare varmt välkomna till de konferenser som Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, nu fått i uppdrag av MSU att genomföra.

Matematikutvecklarnas huvuduppdrag förväntas bl a annat bli att genomföra lokalt utvecklingsarbete och fungera som vägledare till forsknings- och inspirationsmaterial. Insatserna ska bygga på Matematikdelegationens betänkande och det arbete som redan genomförts, pågår och planeras i kommunen. I ett inledande skede riktas det nationella stödet främst till lärare i förskola och grundskola. Det övergripande syftet är att utveckla matematikundervisningen så att fler elever får ökat intresse för och bättre kunnande i och om matematik (Regeringsbeslut 111:8, U 2006/564/G). För att ytterligare stödja regionerna/kommunerna i uppbyggnaden och utvecklingen av nätverk har MSU inbjudit Regionala pedagogiska utvecklingscentrum (RUC) till samarbete kring kompetensutvecklingsinsatser i matematik.

Läs vidare ...

anmälan
Anmäl dig genom att klicka på en av länkarna till de olika konferensorterna nedan. Du får då upp ett färdigadresserat ebrev med din konferensort i ärende-raden. (Skulle detta inte fungera kan du själv skicka ett ebrev till birgit.eriksson@ncm.gu.se och ange din konferensort på ärende-raden.) I ebrevet anger du följande information:

 • Jag deltar i konferensen i egenskap av matematikutvecklare / förvaltningschef/skolchef eller motsvarande chefstjänsteman (ta bort ej aktuellt alternativ)
 • Kommun:
 • Förnamn:
 • Efternamn:
 • Adress:
 • Telefon:
 • Arbetar som:
 • Önskar specialkost (ange typ):
 • Jag deltar i konferensmiddagen på kvällen dag 1. Ja/Nej (ta bort ej aktuellt alternativ)
 • Logi kan ordnas för deltagare med lång resväg. Jag önskar hotellrum mellan dag 1 och 2: Ja/Nej (ta bort ej aktuellt alternativ)

obs! var noga med att bifoga ALL efterfrågad information!


Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag
Göteborg, 31 okt
Karlstad, 6 nov
Stockholm, 9 nov
Sundsvall, 20 nov
Växjö, 20 dec

Anmälan

Göteborgsregionen Göteborg 21 - 22 nov Anmäl här!
Karlstadsregionen Karlstad 27 - 28 nov Anmäl här!
Stockholmsregionen Stockholm 30 nov - 1 dec Anmäl här!
Sundsvallsregionen Sundsvall 11 - 12 dec Anmäl här!
Växjöregionen Växjö 10 - 11 jan Anmäl här!

Rikskonferenser som visar hur ...

... små barn 1-5 år älskar matematik

Konferenserna har under 2006-07 genomförts i Alvesta, Eskilstuna, Luleå och Göteborg.

Varje dag möter små barn matematik i sin vardag i och utanför förskolan. Barn uttrycker sitt matematiktänkande i handling, bild, ord och med olika symboler. Detta ser vi i lek, vid måltider, i tema och i vardagsupplevelser.

Små barns matematikI ett antal kommuner spridda över landet har lärare i förskolan utvecklat sin syn på och kompetens kring matematik i ett pilotprojekt för barn i åldern 1- 5 år genomfört av NCM. Syftet har varit att vidga det kunnande, som behövs för att stimulera och utmana barns intresse för och lärande i matematik enligt Lpfö 98. För lärare är det viktigt att reflektera över hur matematik kommer in i vardagsarbetet och inte blir ett isolerat inslag. Kostnaden för deltagande i konferensen är 900 kr exkl moms och då ingår de båda böckerna Små barns matematik. Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare och Matematik i förskolan, NämnarenTEMA 7, lunch samt kaffe på för- och eftermiddag.

Programmet vänder sig i första hand till lärare i förskola, förskoleklass, förskolechefer och skolledare, men grundtankarna passar även de som arbetar de första åren i grundskolan.

Ta chansen att delta vid ICME11 i Mexico i sommar!

Vart fjärde år samlas världens ledande matematikdidaktiker tillsammans med lärare och lärarutbildare i matematik samt forskare till en omfattande kongress om matematikutbildning, ICME (International congress on mathematical education), under inseende av ICMI, The international commission of mathematical instruction. Denna kongress ägde senast rum i Köpenhamn 2004, ICME10, då ett antal svenska matematiklärare kunde delta tack vare ekonomiskt stöd från Utbildningsdepartementet, där annonsering, granskande och urval samt utbetalning av bidragen sköttes av Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM).

Nästa gång äger denna kongress rum i Monterrey, Mexico, 6-13 juli 2008, vid Universidad autónoma de Nuevo León. På webbplatsen för ICME11 kan man läsa följande om syftet med kongressen:

The international congress on mathematical education (ICME) aims to:

 • Show what is happening in mathematics education worldwide, in terms of research as well as teaching practices.

 • Inform about the problems of mathematics education around the world.
 • Learn and benefit from recent advances in mathematics as a discipline.

Som ett led i de satsningar som pågår i Sverige för att utveckla matematikundervisningen på alla nivåer i skolan är det mycket värdefullt om engagerade matematiklärare och matematikutvecklare ges möjlighet att ta del av och lära från den internationella diskussionen. Dessa kunskaper och erfarenheter kan sedan spridas lokalt till kollegor och nationellt till intresserade lärare via seminarier, tidskrifter, intresseföreningar och konferenser (som t.ex. matematikbiennetter eller sommarkurser). SKM inbjuder därför till att ansöka om stipendium för deltagande vid ICME11.

Ta del av inbjudan ...

Ansökningsblankett ...