Klassrumsprojekt

 

I rapporten ”Hur kan lärare lära” framgår att satsningar på kompetensutveckling i matematik bör innehålla möjligheter för lärare att beforska sin praktik, dvs att lärare ska ges utrymme för systematisk reflektion över sin egen verksamhet i syfte att förbättra den. Detta kan ske genom undersökande arbete i den egna klassrumspraktiken av hur eleverna tillägnar sig ett speciellt matematiskt begrepp eller område. I rapporten betonas vikten av att lärarna, på olika sätt, får stöd och vägledning för sitt arbete.

Från Nyköping ges konkreta exempel på en plan för klassrumsprojekt, didaktiska stödfrågor vid redovisningen och en mall för minnesanteckningar som kan användas vid planeringsmöten/arbetslagsträffar/ämneskonferenser etc.

Projektplan
Här kan du se vilka rubriker som kan finnas med i beskrivningar av klassrumsprojekt.

Projektredovisning
Här finner du ”didaktiska stödfrågor” som kan ligga till grund för lärares redovisning av klassrumsprojekt.

Mall för minnesanteckningar
Minnesanteckningar från planeringsmöte/arbetslagsträff/ämneskonferens etc. kan se ut på många olika sätt. Ett exempel på mall för minnesanteckningar ges här.

Klassrumsprojekt – projektplan

 

Rubrik (Vad?)

Syfte (Varför?)

Målgrupp (För vilka?)

Mål (Vart?)

Metoder (Hur?)

Tidsplan (När?)

Utvärdering (Hur går/gick det?)

Ansvariga (Vilka?)

Skola:

Klassrumsprojekt – projektredovisning

 

Några punkter som kan vara användbara vid redovisning av klassrumsprojekt:

  Presentation
Projektets rubrik...
Vi som arbetat med projektet...
  Målgrupp
Elevernas ålder, gruppsammansättning...
  Bakgrund
Tankar vi hade innan projektets start...
Varför vi valde att arbeta med just detta projekt...
  Syfte
Detta vill vi utveckla/förstärka/förbättra... därför att...
  Mål
Detta vill vi uppnå...
  Metod och genomförande
Så här gjorde vi... därför att...
Uppläggning, tidsåtgång, arbetssätt, elevers utvärdering...
Visa elevarbeten... foton...
  Utvärdering
Vi har uppnått vårt mål/vi har ännu inte uppnått vårt mål... därför att...
Det vet vi på grund av att...
Elevernas reaktion...
Föräldrars reaktion...
Detta hade vi förväntat oss... därför att...
Detta hade vi inte förväntat oss... därför att...
Effekter i elevers lärande... därför att...
Om vi hade börjat idag så skulle vi ha... därför att...
I höst ska vi ...
Goda råd till andra lärare som funderar på att arbeta på liknande sätt...

Minnesanteckningsmall

Tema:

Datum:

Plats, tid:

Deltagare (namn och skola):

Ansvariga för dagens träff:

Vi diskuterade:
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx

Vi beslutade:
• xxx
• xxx

Minnesanteckningarna mailas till:
• kontaktpersonerna
• rektorer
• xxx
• xxx

Anteckningarna fördes av