NOMAD 11(4), 2006. Med kompass mot mestring - et didaktisk perspektiv på matematikkvansker.

TONE DALVANG og OLAV LUNDE

Sammendrag

Artikkelen belyser matematikkvansker som et sammensatt fenomen. Ulike årsaksforklaringer fremføres, der forfatterne legger hovedvekten på didaktiske forhold. En modell presenteres som et redskap til å samtale, drøfte og forstå matematikkvansker i et sosio-kulturelt perspektiv. Ulike forklaringer og forståelser veves sammen i lys av konteksten. Modellen er en syntese som bygger på forfatternes kjennskap til praksisfeltet og teoretiske antagelser om for eksempel betydning av virksomhet og praksisfellesskap for læring. Artikkelen drøfter hvordan modellen kan brukes i praktisk arbeid ut fra en didaktisk vinkling med vekt på at eleven mestrer matematikken.

Abstract

The article enlightens learning difficulties in mathematics as a complex phenomenon. Different explanations to the problems are put forward, of which the authors emphasize didactical relations. A model is presented as a tool for dialogue, reasoning and understanding of the difficulties in mathematics in a socio-cultural perspective. Varied explanation and understandings are woven together in the context. The model is a synthesis of the authors' experiences and knowledge about many years of practice in the field and theoretical reflections about learning, as for instance the importance of activity and communities of practice. The article discusses how the model can be useful from a didactical point of view when emphasizing the students' mastering of mathematics.

TONE DALVANG
Tone Dalvang har undervist i grunnskole, videregående skole og lærerutdanning, og har mastergrad i pedagogikk. Hun har deltatt i utredning av matematikksituasjonen i Norge, MiSS-utvalget, og i oppstart og ledelse av Landslaget for matematikk i skolen - Lamis. Tone Dalvang er rådgivere i Forum for matematikkmestring ved Sørlandet kompetansesenter og har skrevet artikler om matematikk-læring og -vansker og holdt en rekke kurs/foredrag i Norge og i Norden.

OLAV LUNDE
Olav Lunde har arbeidet i en årrekke som pedagogisk-psykologisk rådgiver og leder i PPT. Han har magistergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og er godkjent spesialist i ped.-psyk. rådgivning. Olav Lunde er rådgivere i Forum for matematikkmestring ved Sørlandet kompetansesenter og har skrevet artikler om matematikk-læring og -vansker og holdt en rekke kurs/foredrag i Norge og i Norden.